MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR
Satıcı Ad-Soyad: Doğal Balım
Satıcı T.C: 48382636752
Satıcı İnternet Adresi: dogalbalim.com
Satıcı Adres:
Mehmet Akif Ersoy Mah.  Kağıthane/İstanbul

1.2- ALICI
Alıcı Ad-Soyad: ________
Alıcı T.C: ________
Alıcı Adres:
________
Alıcı Telefon: ________

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU
İşbu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) alıcının satıcıya ait
internet adresi üzerinden sipariş ettiği aşağıda özellikleri belirtilen ürünün, aşağıda belirtilen
miktarda satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki hükümler
gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ
3.1- Sözleşme konusu ürün 1 adet sipariş edilecektir ve özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir:
Doğal Gıda
3.2- Sözleşme bedeli taraarca ________ (________) türk lirası olarak kararlaştırılmıştır. Alıcı taraf, 2
gün içinde kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi halde satıcı tarafın teslimat yükümlülüğü ortadan
kalkar.
Sözleşme bedelinin aşağıda belirtilen ödeme şekli ile ödenmesi kararlaştırılmıştır:
Taraflarca ödemenin Havale/EFT yöntemiyle yapılması kararlaştırılmıştır.

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdiği kabul edilir. Alıcının satıcıdan
satın almış olduğu ürünün teslim edilmesi ile sözleşme ifa edilmiş olur.
Sözleşme konusu ürün, alıcı tarafından belirtilen teslim adresine kargo ile gönderilerek teslim
edilecektir.

Teslim adresi:
________

MADDE 5-TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Sözleşme konusu ürünün teslimat masraarı alıcıya aittir. Teslimat, alıcı tarafından sözleşme
bedelinin satıcıya ödenmesi ile birlikte en fazla 14 gün içinde satıcı tarafından gerçekleştirilir.
Alıcının kararlaştırılan bedeli sözleşme imzalandıktan 2 gün içinde ödememiş olması halinde, satıcı
tarafın teslimat yükümü ortadan kalkar.
Fatura, ürünlerin teslimi esnasında alıcı tarafa teslim edilecektir.

MADDE 6-HASARA İLİŞKİN SORUMLULUK
Kanundan durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan doğan ayrık haller
dışında satılanın yarar ve hasarı taşınır satışlarında zilyetliğin devri anına kadar satıcıya aittir. Taşınır
satışlarında, alıcının satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde düşmesi durumunda zilyetliğin devri
gerçekleşmişçesine satılanın yarar ve hasarı alıcıya geçer. Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa
yerinde başka bir yere gönderirse yarar ve hasar satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya
geçer.

MADDE 7-AYIBA KARŞI TEKEFFÜL
Satıcı taraf sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun
şekilde teslim etmekle yükümlüdür.
Satıcı taraf, sözleşmenin konusu olan ürünün bildirilen niteliklerinin satılanda bulunmaması, nitelik
veya niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları
ortadan kaldıran veya önemli ölçüde maddi, hukuki veya ekonomik ayıpların bulunmasından
sorumludur.
Alıcı taraf, teslim aldığı taşınır malı makul süre içinde gözden geçirmekle yükümlüdür. Satılan taşınır
malda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse uygun süre içinde satıcıya bildirimde
bulunmalıdır.
Satıcı taraf, alıcı tarafın satılanı gerektiği gibi gözden geçirmekle görebileceği ayıplardan da, ancak
böyle bir ayıbın bulunmadığını üstlenmişse sorumlu olur.
Satıcı taraf, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir.
Satıcı taraf satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, satıcının ayıptan doğan
sorumluluğunu kaldıracak herhangi bir düzenleme yapılamaz. Ağır kusurlu olan satıcı taraf,
sözleşme konusu taşınır maldaki ayıbın süresi içinde bildirilmediğini ileri sürerek sorumluluktan
kısmen de olsa kurtulamaz.
Alıcı taraf satın aldığı üründe ayıp olması halinde satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek
sözleşmeden dönebilir, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteyebilir, aşırı bir
masraf gerektirmediği takdirde, bütün masraarı satıcıya ait olacak şekilde satılanın ücretsiz
onarılmasını isteyebilir veya imkan var ise satılan ürünün ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini talep
edebilir.

MADDE 8-MÜCBİR SEBEPLER
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, taraarın kontrolleri dışında
gelişen, ortaya çıkması ile taraardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve
sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda
yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep
hallerinin (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt,
üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebepten dolayı borcunu ifa
edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal bildirecektir.

MADDE 9-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen
değere kadar İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri
görevli yetkilidir. Alıcının ürün ve hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici
Hakem Heyeti ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SÖZLEŞME İMZALANMA TARİHİ: ________
ALICI İMZA

SATICI İMZA

Sipariş ve Destek